โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

โครงงานเรื่องโรคเบาหวาน

จัดทำโดย ประภัสสร  จันทร์ภูมิ  ม.5/1 เลขที่21

ครูผู้สอน นาย คเชนทร์  กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

1.คุณรู้จักโรคเบาหวานมากแค่ไหน

2.โรคเบาหวานมีกี่ชนิด

โฆษณา